Công báo

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
1 1651/KH-BQL Thực hiện nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính Phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước 24/5/2019 Xem Tải về
2 15/2019/QĐ -UBND Ban hành quy chế phối hợp bảo vệ môi trường trong khu kinh tế Đình Vũ -Cát Hải và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng 13/5/2019 Xem Tải về
3 số 2325/UBND-GT3 V/v sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng 26/4/2019 Xem Tải về
4 953/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc xây dựng,áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 và TCVN ISO 9001-2015 tại các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước gắn với giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Hải Phòng năm 2019 23/4/2019 Xem Tải về
5 11/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước, công tác thi hành pháp luật vê xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo quyết định 19/4/2019 Xem Tải về
6 680/QĐ-CT Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ mẫu giải quyết thủ tục hành chính 29/3/2019 Xem Tải về
7 664/QĐ-UBND Quyết định ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố về thức hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2019 29/3/2019 Xem Tải về
8 614/QĐ-CT Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng 25/3/2019 Xem Tải về
9 82/KH-UBND Kế hoạch triển khai thi hành Luật bảo vệ bí mật nhà nước 12/3/2019 Xem Tải về
10 532/QĐ-CT Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 13/3/2019 Xem Tải về
11 77/2013/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật phòng; chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá 17/7/2013 Xem Tải về
12 09/2012/QH13 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá 18/6/2012 Xem Tải về
13 282/QĐ-CT Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 31/1/2019 Xem Tải về
14 42/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2019 1/2/2019 Xem Tải về
15 01/CT-UBND Chỉ thị của UBND thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố năm 2019 8/1/2019 Xem Tải về
16 261/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Dự án "Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" 2/1/2019 Xem Tải về
17 3471/QĐ-UBND Quyết định v/v ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 27/12/2018 Xem Tải về
18 3472/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2019 27/12/2018 Xem Tải về
19 3482/QĐ-UBND Quyết định ban hành chương trình công tác năm 2019 của UBND thành phố 29/12/2018 Xem Tải về
20 7835/UBND-KSTTHC Về việc thực hiện Thông tư số 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 5/12/2018 Xem Tải về
Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec