Công báo

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
1 282/QĐ-CT Quyết định về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 31/1/2019 Xem Tải về
2 42/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2019 1/2/2019 Xem Tải về
3 01/CT-UBND Chỉ thị của UBND thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh thành phố năm 2019 8/1/2019 Xem Tải về
4 261/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Dự án "Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" 2/1/2019 Xem Tải về
5 3471/QĐ-UBND Quyết định v/v ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 27/12/2018 Xem Tải về
6 3472/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2019 27/12/2018 Xem Tải về
7 3482/QĐ-UBND Quyết định ban hành chương trình công tác năm 2019 của UBND thành phố 29/12/2018 Xem Tải về
8 7835/UBND-KSTTHC Về việc thực hiện Thông tư số 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 5/12/2018 Xem Tải về
9 2474/UBND-CT Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng 24/9/2018 Xem Tải về
10 1402/STTTT-BCVT Công văn về việc sử dụng Mã bưu chính quốc gia trên phong bì 7/9/2018 Xem Tải về
11 24/2018/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng 4/9/2018 Xem Tải về
12 2051/QĐ-UBND Quyết định về việc đình chỉ thi hành một phần văn bản quy phạm pháp luật 23/8/2018 Xem Tải về
13 04/2018/TT-BTP Thông tư ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước 17/5/2018 Xem Tải về
14 68/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 15/5/2018 Xem Tải về
15 1458/QĐ-CT Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng 27/6/2018 Xem Tải về
16 82/2018/NĐ-CP Nghị định quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế 22/5/2018 Xem Tải về
17 852/QĐ-BNV Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ 22/5/2018 Xem Tải về
18 883/TB-BQL Thông báo số điện thoại đường dây nóng của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 16/4/2018 Xem Tải về
19 807/TB-BQL Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Trưởng Ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 9/4/2018 Xem Tải về
20 226/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 30/1/2018 Xem Tải về
Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec