Công báo

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
1 2474/UBND-CT Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng 24/9/2018 Xem Tải về
2 1402/STTTT-BCVT Công văn về việc sử dụng Mã bưu chính quốc gia trên phong bì 7/9/2018 Xem Tải về
3 24/2018/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng 4/9/2018 Xem Tải về
4 2051/QĐ-UBND Quyết định về việc đình chỉ thi hành một phần văn bản quy phạm pháp luật 23/8/2018 Xem Tải về
5 04/2018/TT-BTP Thông tư ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước 17/5/2018 Xem Tải về
6 68/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 15/5/2018 Xem Tải về
7 1458/QĐ-CT Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng 27/6/2018 Xem Tải về
8 82/2018/NĐ-CP Nghị định quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế 22/5/2018 Xem Tải về
9 852/QĐ-BNV Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ 22/5/2018 Xem Tải về
10 883/TB-BQL Thông báo số điện thoại đường dây nóng của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 16/4/2018 Xem Tải về
11 807/TB-BQL Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Trưởng Ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 9/4/2018 Xem Tải về
12 226/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 30/1/2018 Xem Tải về
13 17/2017/QH14 LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực từ ngày 15/01/2018 20/11/2017 Xem Tải về
14 19/2017/QH14 LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 21/11/2017 Xem Tải về
15 21/2017/QH14 LUẬT Quy hoạch có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 24/11/2017 Xem Tải về
16 18/2017/QH14 LUẬT Thủy sản có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 21/11/2017 Xem Tải về
17 16/2017/QH14 LUẬT Lâm nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 15/11/2017 Xem Tải về
18 09/2018/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 5/1/2018 Xem Tải về
19 166/2017/NĐ-CP Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 31/12/2017 Xem Tải về
20 165/2017/NĐ-CP Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam 31/12/2017 Xem Tải về
Công ty TNHH Thép BMB vietinbank trangdue Namdinhvu Airtec