Công văn chỉ đạo của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc thực hiện chế độ báo cáo tình hình sử dụng lao động định kì

Vui lòng nhấn vào đây để tải Công văn số1443/BQL-LD ngày 09/5/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế về việc thực hiện chế độ báo cáo tình hình sử dụng lao động định kì./.

 

 

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu