Danh sách người từ Bắc Ninh và Chợ hoa Mê Linh (Hà Nội) đến các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố (đến ngày 15/4/2020).

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Công văn số 1415/BQL-LĐ ngày 15/4/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng./.

 

 

 

Chia sẻ:

Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ