Danh sách người từ Bắc Ninh và Chợ hoa Mê Linh (Hà Nội) đến các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố (đến ngày 17/4/2020)

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn văn bản số 1445/BQL-LD của Ban Quản lý ngày 17/4/2020./.

Chia sẻ:

Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ