Danh sách người từ Bắc Ninh và chợ hoa Mê Linh (Hà Nội) đến các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố (tính đến ngày 14/4/2020)

Vui lòng nhấn vào đây để tải công văn số 1377/BQL-LD ngày 14/4/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng./.

 

 

Chia sẻ:

Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ