Kế hoạch Phòng, chống và ứng phó với dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và tại các doanh nghiệp trong KCN, KKT Đình Vũ - Cát Hải

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Kế hoạch số 1397/KH-BQL ngày 15/4/2020 của Ban Quản lý./.

 

 

 

Chia sẻ:

Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ vietinbank