Khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn Công văn số 5156/UBND-VX ngày 14/8/2020 của UBND thành phố./.

Chia sẻ:

Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ