Khảo sát hiện trạng sử dụng và các kiến nghị sửa đổi, nâng cấp, mở rộng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

/Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Công văn số 3000/BQL-ĐT ngày 16/9/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc Khảo sát hiện trạng sử dụng và các kiến nghị sửa đổi, nâng cấp, mở rộng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư./.

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu