Lĩnh vực đầu tư (09)

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
1 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư 13/3/2019 Xem Tải về
2 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ 13/3/2019 Xem Tải về
3 Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 13/3/2019 Xem Tải về
4 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư 13/3/2019 Xem Tải về
5 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ 13/3/2019 Xem Tải về
6 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 13/3/2019 Xem Tải về
7 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 13/3/2019 Xem Tải về
8 Quyết định giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư 13/3/2019 Xem Tải về
9 Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư 13/3/2019 Xem Tải về
vietinbank Namdinhvu Airtec