Lĩnh vực xuất nhập khẩu (01)

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
1 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O mẫu D) 13/5/2020 Xem Tải về
Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ