Một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các KCN,KKT Đình Vũ - Cát Hải

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Công văn số  1527/BQL-LĐ ngày 23/4/2020 của Ban Quản lý./.

Chia sẻ:

Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ vietinbank