Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Sản xuất sản phẩm điện tử máy móc tiêu dùng" do Công ty TNHH Providence Enterprise (Việt Nam) làm chủ đầu tư

Vui lòng nhấn vào đây để xem Quyết định số 2703/QĐ-BQL ngày 19/8/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Sản xuất sản phẩm điện tử máy móc tiêu dùng" do Công ty TNHH Providence Enterprise (Việt Nam) làm chủ đầu tư./.

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu Airtec