Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Bộ phận Một cửa Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Vui lòng nhấn vào đây để tải Quyết định số 664/QĐ-BQL ngày 05/3/2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng./.

 

 

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu Airtec