Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thêm mới lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Công văn số 1195/QĐ-UBND ngày 13/5/2020 của Ban Quản lý./.

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu