Rà soát người từ KCN Yên Phong, Bắc Ninh và Chợ hoa Mê Linh (Hà Nội) đến các KCN,KKT trên địa bàn thành phố

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Công văn số 1414/BQL-LĐ ngày 15/4/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng./.

Chia sẻ:

Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ