Tăng cường quản lý và đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 đối với người lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp trong các KCN, KKT trên địa bàn thành phố

Vui lòng nhấn vào đây để xem toàn văn Công văn số 3517/BQL-LĐ ngày 27/8/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế./.

Chia sẻ:

Công ty Đại Thắng Khu Công nghiệp Nam Đình Vũ