Thông báo tới các doanh nghiệp về việc mời tham dự đoàn Xúc tiến thương mại tại Hoa Kỳ

Vui lòng nhấn vào đây để tải toàn văn Công văn số 2411/BQL-QLDN ngày 23/7/2019 của Ban Quản lý về việc Thông báo tới các doanh nghiệp về việc mời tham dự đoàn Xúc tiến thương mại tại Hoa Kỳ./. 

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu Airtec