Thông báo về việc phòng chống bão số 3

Vui lòng nhấn vào đây để tải toàn văn Công văn số 2508/BQL-QHXD ngày 01/08/2019 về việc Phòng chống bão số 3./.

 

 

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu Airtec