Thông báo về việc trực bão cơn bão số 3

Vui lòng nhấn vào đây để tải toàn văn Thông báo số 2519/BQL-TB ngày 01/8/2019 về việc trực bão cơn bão số 3./.

Chia sẻ:

vietinbank Namdinhvu Airtec