Văn bản thành phố

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
21 261/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Dự án "Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" 2/1/2019 Xem Tải về
22 3472/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2019 27/12/2018 Xem Tải về
23 3482/QĐ-UBND Quyết định ban hành chương trình công tác năm 2019 của UBND thành phố 29/12/2018 Xem Tải về
24 3471/QĐ-UBND Quyết định v/v ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 27/12/2018 Xem Tải về
25 7835/UBND-KSTTHC Về việc thực hiện Thông tư số 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 5/12/2018 Xem Tải về
26 2474/UBND-CT Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tư pháp trên địa bàn thành phố Hải Phòng 24/9/2018 Xem Tải về
27 1402/STTTT-BCVT Công văn về việc sử dụng Mã bưu chính quốc gia trên phong bì 7/9/2018 Xem Tải về
28 24/2018/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng 4/9/2018 Xem Tải về
29 2051/QĐ-UBND Quyết định về việc đình chỉ thi hành một phần văn bản quy phạm pháp luật 23/8/2018 Xem Tải về
30 1458/QĐ-CT Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng 27/6/2018 Xem Tải về
31 226/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 30/1/2018 Xem Tải về
32 09/2018/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 5/1/2018 Xem Tải về
33 3445/QĐ-CT Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố, thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng trên địa bàn thành phố Hải Phòng 18/12/2017 Xem Tải về
34 27/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hải Phòng được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực 8/12/2017 Xem Tải về
35 26/NQ-HĐND Nghị quyết Nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp và thương mại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 8/12/2017 Xem Tải về
Công ty TNHH Thép BMB vietinbank Namdinhvu Airtec