Văn bản Trung ương

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
1 447/QĐ-TTg Quyết định về việc công bố dịch COVID-19 1/4/2020 Xem Tải về
2 10/CT-TTg Chỉ thị của Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc 22/4/2019 Xem Tải về
3 74/2018/QH14 Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV 20/11/2018 Xem Tải về
4 36/2018/QH14 Luật Phòng, chống tham nhũng 20/11/2018 Xem Tải về
5 29/2018/QH14 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 15/11/2018 Xem Tải về
6 71/2018/QH14 Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 12/11/2018 Xem Tải về
7 72/2018/QH14 Nghị quyết Phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan 12/11/2018 Xem Tải về
8 70/2018/QH14 Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 9/11/2018 Xem Tải về
9 69/2018/QH14 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 8/11/2018 Xem Tải về
10 04/2018/TT-BTP Thông tư ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước 17/5/2018 Xem Tải về
11 68/2018/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 15/5/2018 Xem Tải về
12 25/2018/QH14 Luật Tố cáo 12/6/2018 Xem Tải về
13 82/2018/NĐ-CP Nghị định quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế 22/5/2018 Xem Tải về
14 852/QĐ-BNV Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ 22/5/2018 Xem Tải về
15 166/2017/NĐ-CP Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài 31/12/2017 Xem Tải về
16 165/2017/NĐ-CP Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam 31/12/2017 Xem Tải về
17 151/2017/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công 26/12/2017 Xem Tải về
18 152/2017/NĐ-CP Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp 27/12/2017 Xem Tải về
19 19/2017/QH14 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài 21/11/2017 Xem Tải về
20 17/2017/QH14 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng có hiệu lực từ ngày 15/01/2018 20/11/2017 Xem Tải về
vietinbank Namdinhvu